Nhiều tên thương hiệu bị trùng lặp cần có sự thay đổi trong quy định và sớm đưa thành hiện thực

Video - 21/08/2018

Chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp, ông Đính cho biết, doanh nghiệp của ông sau khi cổ phần hoá đi đăng ký lại tên doanh nghiệp thì không thể đăng ký được vì đã có doanh nghiệp khác đăng ký tên “Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội”. Tuy nhiên, vì không đăng ký được, doanh nghiệp phải thêm hai chữ “đô thị”.