Bài học kinh nghiệm cho các bên khi giao kết hợp đồng xây dựng

Video - 13/08/2021

Lời khuyên chung cho các nhà thầu xây dựng hiện nay phải rà soát lại các hợp đồng xây dựng đã giao kết, các dự thảo hợp đồng chuẩn bị giao kết để làm rõ lại các trường hợp bất khả kháng.

Thực hiện: LÊ SÁNG