2 năm tới chưa đánh thuế nhà ở

Tin tức - 08/08/2018

Theo ông Nguyễn Văn Phụng - Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục thuế