Hà Nội đẩy nhanh tiến độ nộp thuế đất đai

Đăng ngày 12/10/2015 05:55:00

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, xác định cụ thể tất cả các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn; hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Tất cả các đối tượng thuộc diện thuê đất của nhà nước theo quy định pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với người sử dụng đất, đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện thuê đất của nhà nước theo quy định pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2016.

Trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn phải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục tập trung đôn đốc, thu nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ đọng. Bên cạnh đó, không xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp phát sinh sau ngày Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ hết thời hiệu thi hành. Nếu phát sinh các trường họp trên mà có khó khăn, vướng mắc hoặc có nguyên nhân khách quan thì tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố xem xét, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Thành phố cũng giao Sở Tài chính khẩn trương trình UBND Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đối với thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng.

Châu Huệ

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự