Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ hàng loạt sai phạm đất đai tại Trà Vinh

Báo cáo chỉ rõ các sai phạm cơ bản như: Chưa tham mưu rà soát xây d ...

Hà Nội bổ sung hơn 600 dự án thu hồi đất

Theo Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 4/12/2018 của HĐND TP Hà Nội, Danh mục các công tr&igrav ...