Lấp kẽ hở thất thoát 20% quỹ đất nhà ở xã hội

Điều 5 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định trách nhiệm dành quỹ đất 20% trong dự án nhà ở th ...

Nên cho phép doanh nghiệp kinh doanh nhà trọ

Hiện nay các quy định đang có chưa tạo điều kiện chính danh cho doanh nghiệp được xây dựng v& ...