Đường nối Lạch Tray - Hồ Đông (Hải Phòng): Dự án "treo bền vững"

Năm 2006, Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi được hình thành với khả năng m ...